فلوشيپ هماتولوژي و انکو لوژي

جذب هیات علمی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون علوم آزمايشگاهي بيهوشي جراحي مغز و اعصاب داخلي ايمونولوژي پزشكي پزشكي- علوم آزمايشگاهي پاتولوژي روانپزشكي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر باكتري شناسي پزشكي ph.d يا كارشناس ارشد اولويت با ph … دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 1 1. 2 2. 3 1. 4 2. 5 1. 6 1. 7 2. 8 1. 9 1. 10 1. 11 1. 12 1. 13 1. 14 1. 15 1. 16 1. 17 5. 18 2. 19 1. 20 1. 21 1. 22 1

23 1. 24 1. 25 1. 26 1. 27 1. 28 1. 29 1 … Tabriz University of Medical Sciences 1نفرترجيحا فلوشيپ پريناتولوژي زنان ودر صورت نبودن متقاضي ،بورد تخصصي زنان و زايمان منوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر شركت در آزمون پذيرش فلوشيپ پريناتولوژي در سال اول استخدام پيماني هيات علمي و در غير اينصورت كان لم يكن … جذب هیات علمی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد 1نفرترجيحا فلوشيپ انكولوژي زنان ودر صورت نبودن متقاضي ،بورد تخصصي زنان و زايمان منوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر شركت در آزمون پذيرش فلوشيپ انكولوژي در سال اول استخدام پيماني هيات علمي و در غير اينصورت كان لم يكن شدن … IHIO سامانه جستجوی پزشکان و دندانپزشکان محترم و موسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد توجه انتخاب گزینه های ستاره دار قرمز اجباری می باشد. جذب هیات علمی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون علوم آزمايشگاهي بيهوشي جراحي مغز و اعصاب داخلي ايمونولوژي پزشكي پزشكي- علوم آزمايشگاهي پاتولوژي روانپزشكي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر باكتري شناسي پزشكي ph.d يا كارشناس ارشد اولويت با ph … دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 1 1. 2 2. 3 1. 4 2. 5 1. 6 1. 7 2. 8 1. 9 1. 10 1. 11 1. 12 1. 13 1. 14 1. 15 1. 16 1. 17 5. 18 2. 19 1. 20 1. 21 1. 22 1. 23 1. 24 1. 25 1. 26 1. 27 1. 28 1. 29 1 … Tabriz University of Medical Sciences 1نفرترجيحا فلوشيپ پريناتولوژي زنان ودر صورت نبودن متقاضي ،بورد تخصصي زنان و زايمان منوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر شركت در آزمون پذيرش فلوشيپ پريناتولوژي در سال اول استخدام پيماني هيات علمي و در غير اينصورت كان لم يكن … جذب هیات علمی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد 1نفرترجيحا فلوشيپ انكولوژي زنان ودر صورت نبودن متقاضي ،بورد تخصصي زنان و زايمان منوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر شركت در آزمون پذيرش فلوشيپ انكولوژي در سال اول استخدام پيماني هيات علمي و در غير اينصورت كان لم يكن شدن … IHIO سامانه جستجوی پزشکان و دندانپزشکان محترم و موسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد توجه انتخاب گزینه های ستاره دار قرمز اجباری می باشد. (فلوشيپ هماتولوژي و انکو لوژي)

فلوشيپ هماتولوژي و انکو لوژي…

(فلوشيپ هماتولوژي و انکو لوژي)

-[فلوشيپ هماتولوژي و انکو لوژي]-
جذب هیات علمی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل Tabriz University of Medical Sciences جذب هیات علمی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد IHIO جذب هیات علمی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل Tabriz University of Medical Sciences جذب هیات علمی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد IHIO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *