نمونه خط ايلامى باستان

خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط عیلامی باستان. عیلامی باستان خطی هجایی بود که از نیاعیلامی بدست آمده‌بود و در سال‌های میان ۲۲۵۰ تا ۲۲۲۰ پیش از میلاد به کار می‌رفت، هرچند که تاریخ اختراعش به پیش از آن باز می‌گردد. خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دبیرهٔ میخی ایلامی هخامنشی ، دبیره‌ای میخی است که از ۲۵۲۰ پ.م. تا ۳۳۱ میلادی به کار می‌رفته‌است. خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دا

شنامهٔ آزاد ویژگی روشن خط پهلوی املای تاریخی و شبه‌تاریخی آن است؛ بدین‌گونه که صورت نوشته‌شده تنها ادامه سنت نگارشی باستانی است (یعنی حالتی از زبان فارسی بین فارسی میانه و فارسی باستان را بازمی‌تاباند)، اما گونه ملفوظ آن به دوره … خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما تصویر نمونهخط و نگارش در مصر باستان. تاکنون هیچ گونه سند قاطعی به دست نیامده است که بتوان خط مصریان را پیش از عصر هیروگلیف تشخیص داد. آنچه مسلم است در اعصار اولیه مصریان نیز همانند مردم کرت و نیز در کلیۀ تمدن های اولیه … پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش این خط به فارسی میانه هم شهرت دارد، زیرا که مابین فارسی باستان و خط فارسی دری که پس از انقراض ساسانیان رایج گردید، قرار دارد. در عهد ساسانی، خط رایج همان خط پهلوی بوده است، با این تفاوت که چون خط پهلوی از خط آرامی اقتباس … آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما انواع خطوطی که در ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت عبارتند از: خط میخی، خط سومری، خط اَکَدی، خط ایلامی، خط آرامی، خط پهلوی، خط اوستایی، خط مانوی، خط سُغدی، خط برهمایی. مهم ترین آنها به اختصار معرفی می گردند. خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی هخامنشی که دارای ۵۰ نشانه‌است، جدیدترین گونهٔ خطِ میخی است که در سدهٔ ششم پیش از میلاد مسیح ساخته شده‌است. این خط برای نوشتن کتیبه‌های هخامنشی به کار رفته‌است. خطِ میخیِ هَخامنشی، خطی نیمه الفبایی، نیمه هجایی … هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط هیروگلیف … آن هم با بهم‌ریختگی خط کاهنی، نوعی خط تندنویسی ایجاد گردید به نام خط عامیانه. نمونه یک نویسهٔ هیروگلیف . این نشانه به معنای «من» یا «آنِ من» به کار می‌رود. جستارهای وابسته. ژان فرانسوا شامپولیون; خط; خط فار زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه جلسه سوم این ویدئو به کارگاه زبان فارسی باستان و خط میخی اختصاص دارد. این کارگاه در چهار جلسه و در خرداد و تیر سال ۱۳۹۵ برگزار شد. ویدئوی پیش رو، جلسه سوم به تاریخ ۲۷ خردادماه است. جلسه اول را می‌توانید اینجا و جلسه دوم را … کلید الفبای خطوط باستانی یک نمونه سنگ نبشته خط اورخون که در آسیای میانه پیدا شده . کتیبه های ترکی ۳۰۰۰ ساله اهر ایران با الفبای اورخون این کتیبه ها در سال ۱۳۷۵ در اراضی بین اهر و مشگین شهر و در یک متری زیر زمین پیدا شده است . این دو عکس نمونه هزاران خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط عیلامی باستان. عیلامی باستان خطی هجایی بود که از نیاعیلامی بدست آمده‌بود و در سال‌های میان ۲۲۵۰ تا ۲۲۲۰ پیش از میلاد به کار می‌رفت، هرچند که تاریخ اختراعش به پیش از آن باز می‌گردد. خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دبیرهٔ میخی ایلامی هخامنشی ، دبیره‌ای میخی است که از ۲۵۲۰ پ.م. تا ۳۳۱ میلادی به کار می‌رفته‌است. خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد ویژگی روشن خط پهلوی املای تاریخی و شبه‌تاریخی آن است؛ بدین‌گونه که صورت نوشته‌شده تنها ادامه سنت نگارشی باستانی است (یعنی حالتی از زبان فارسی بین فارسی میانه و فارسی باستان را بازمی‌تاباند)، اما گونه ملفوظ آن به دوره … خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما تصویر نمونهخط و نگارش در مصر باستان. تاکنون هیچ گونه سند قاطعی به دست نیامده است که بتوان خط مصریان را پیش از عصر هیروگلیف تشخیص داد. آنچه مسلم است در اعصار اولیه مصریان نیز همانند مردم کرت و نیز در کلیۀ تمدن های اولیه … پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش این خط به فارسی میانه هم شهرت دارد، زیرا که مابین فارسی باستان و خط فارسی دری که پس از انقراض ساسانیان رایج گردید، قرار دارد. در عهد ساسانی، خط رایج همان خط پهلوی بوده است، با این تفاوت که چون خط پهلوی از خط آرامی اقتباس … آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما انواع خطوطی که در ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت عبارتند از: خط میخی، خط سومری، خط اَکَدی، خط ایلامی، خط آرامی، خط پهلوی، خط اوستایی، خط مانوی، خط سُغدی، خط برهمایی. مهم ترین آنها به اختصار معرفی می گردند. خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی هخامنشی که دارای ۵۰ نشانه‌است، جدیدترین گونهٔ خطِ میخی است که در سدهٔ ششم پیش از میلاد مسیح ساخته شده‌است. این خط برای نوشتن کتیبه‌های هخامنشی به کار رفته‌است. خطِ میخیِ هَخامنشی، خطی نیمه الفبایی، نیمه هجایی … هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط هیروگلیف … آن هم با بهم‌ریختگی خط کاهنی، نوعی خط تندنویسی ایجاد گردید به نام خط عامیانه. نمونه یک نویسهٔ هیروگلیف . این نشانه به معنای «من» یا «آنِ من» به کار می‌رود. جستارهای وابسته. ژان فرانسوا شامپولیون; خط; خط فار زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه جلسه سوم این ویدئو به کارگاه زبان فارسی باستان و خط میخی اختصاص دارد. این کارگاه در چهار جلسه و در خرداد و تیر سال ۱۳۹۵ برگزار شد. ویدئوی پیش رو، جلسه سوم به تاریخ ۲۷ خردادماه است. جلسه اول را می‌توانید اینجا و جلسه دوم را … کلید الفبای خطوط باستانی یک نمونه سنگ نبشته خط اورخون که در آسیای میانه پیدا شده . کتیبه های ترکی ۳۰۰۰ ساله اهر ایران با الفبای اورخون این کتیبه ها در سال ۱۳۷۵ در اراضی بین اهر و مشگین شهر و در یک متری زیر زمین پیدا شده است . این دو عکس نمونه هزاران خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط عیلامی باستان. عیلامی باستان خطی هجایی بود که از نیاعیلامی بدست آمده‌بود و در سال‌های میان ۲۲۵۰ تا ۲۲۲۰ پیش از میلاد به کار می‌رفت، هرچند که تاریخ اختراعش به پیش از آن باز می‌گردد. خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دبیرهٔ میخی ایلامی هخامنشی ، دبیره‌ای میخی است که از ۲۵۲۰ پ.م. تا ۳۳۱ میلادی به کار می‌رفته‌است. خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد ویژگی روشن خط پهلوی املای تاریخی و شبه‌تاریخی آن است؛ بدین‌گونه که صورت نوشته‌شده تنها ادامه سنت نگارشی باستانی است (یعنی حالتی از زبان فارسی بین فارسی میانه و فارسی باستان را بازمی‌تاباند)، اما گونه ملفوظ آن به دوره … خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما تصویر نمونهخط و نگارش در مصر باستان. تاکنون هیچ گونه سند قاطعی به دست نیامده است که بتوان خط مصریان را پیش از عصر هیروگلیف تشخیص داد. آنچه مسلم است در اعصار اولیه مصریان نیز همانند مردم کرت و نیز در کلیۀ تمدن های اولیه … پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش این خط به فارسی میانه هم شهرت دارد، زیرا که مابین فارسی باستان و خط فارسی دری که پس از انقراض ساسانیان رایج گردید، قرار دارد. در عهد ساسانی، خط رایج همان خط پهلوی بوده است، با این تفاوت که چون خط پهلوی از خط آرامی اقتباس … آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما انواع خطوطی که در ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت عبارتند از: خط میخی، خط سومری، خط اَکَدی، خط ایلامی، خط آرامی، خط پهلوی، خط اوستایی، خط مانوی، خط سُغدی، خط برهمایی. مهم ترین آنها به اختصار معرفی می گردند. خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی هخامنشی که دارای ۵۰ نشانه‌است، جدیدترین گونهٔ خطِ میخی است که در سدهٔ ششم پیش از میلاد مسیح ساخته شده‌است. این خط برای نوشتن کتیبه‌های هخامنشی به کار رفته‌است. خطِ میخیِ هَخامنشی، خطی نیمه الفبایی، نیمه هجایی … هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط هیروگلیف … آن هم با بهم‌ریختگی خط کاهنی، نوعی خط تندنویسی ایجاد گردید به نام خط عامیانه. نمونه یک نویسهٔ هیروگلیف . این نشانه به معنای «من» یا «آنِ من» به کار می‌رود. جستارهای وابسته. ژان فرانسوا شامپولیون; خط; خط فار زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه جلسه سوم این ویدئو به کارگاه زبان فارسی باستان و خط میخی اختصاص دارد. این کارگاه در چهار جلسه و در خرداد و تیر سال ۱۳۹۵ برگزار شد. ویدئوی پیش رو، جلسه سوم به تاریخ ۲۷ خردادماه است. جلسه اول را می‌توانید اینجا و جلسه دوم را … کلید الفبای خطوط باستانی یک نمونه سنگ نبشته خط اورخون که در آسیای میانه پیدا شده . کتیبه های ترکی ۳۰۰۰ ساله اهر ایران با الفبای اورخون این کتیبه ها در سال ۱۳۷۵ در اراضی بین اهر و مشگین شهر و در یک متری زیر زمین پیدا شده است . این دو عکس نمونه هزاران خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط عیلامی باستان. عیلامی باستان خطی هجایی بود که از نیاعیلامی بدست آمده‌بود و در سال‌های میان ۲۲۵۰ تا ۲۲۲۰ پیش از میلاد به کار می‌رفت، هرچند که تاریخ اختراعش به پیش از آن باز می‌گردد. خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دبیرهٔ میخی ایلامی هخامنشی ، دبیره‌ای میخی است که از ۲۵۲۰ پ.م. تا ۳۳۱ میلادی به کار می‌رفته‌است. خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد ویژگی روشن خط پهلوی املای تاریخی و شبه‌تاریخی آن است؛ بدین‌گونه که صورت نوشته‌شده تنها ادامه سنت نگارشی باستانی است (یعنی حالتی از زبان فارسی بین فارسی میانه و فارسی باستان را بازمی‌تاباند)، اما گونه ملفوظ آن به دوره … خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما تصویر نمونهخط و نگارش در مصر باستان. تاکنون هیچ گونه سند قاطعی به دست نیامده است که بتوان خط مصریان را پیش از عصر هیروگلیف تشخیص داد. آنچه مسلم است در اعصار اولیه مصریان نیز همانند مردم کرت و نیز در کلیۀ تمدن های اولیه … پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش این خط به فارسی میانه هم شهرت دارد، زیرا که مابین فارسی باستان و خط فارسی دری که پس از انقراض ساسانیان رایج گردید، قرار دارد. در عهد ساسانی، خط رایج همان خط پهلوی بوده است، با این تفاوت که چون خط پهلوی از خط آرامی اقتباس … آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما انواع خطوطی که در ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت عبارتند از: خط میخی، خط سومری، خط اَکَدی، خط ایلامی، خط آرامی، خط پهلوی، خط اوستایی، خط مانوی، خط سُغدی، خط برهمایی. مهم ترین آنها به اختصار معرفی می گردند. خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی هخامنشی که دارای ۵۰ نشانه‌است، جدیدترین گونهٔ خطِ میخی است که در سدهٔ ششم پیش از میلاد مسیح ساخته شده‌است. این خط برای نوشتن کتیبه‌های هخامنشی به کار رفته‌است. خطِ میخیِ هَخامنشی، خطی نیمه الفبایی، نیمه هجایی … هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط هیروگلیف … آن هم با بهم‌ریختگی خط کاهنی، نوعی خط تندنویسی ایجاد گردید به نام خط عامیانه. نمونه یک نویسهٔ هیروگلیف . این نشانه به معنای «من» یا «آنِ من» به کار می‌رود. جستارهای وابسته. ژان فرانسوا شامپولیون; خط; خط فار زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه جلسه سوم این ویدئو به کارگاه زبان فارسی باستان و خط میخی اختصاص دارد. این کارگاه در چهار جلسه و در خرداد و تیر سال ۱۳۹۵ برگزار شد. ویدئوی پیش رو، جلسه سوم به تاریخ ۲۷ خردادماه است. جلسه اول را می‌توانید اینجا و جلسه دوم را … کلید الفبای خطوط باستانی یک نمونه سنگ نبشته خط اورخون که در آسیای میانه پیدا شده . کتیبه های ترکی ۳۰۰۰ ساله اهر ایران با الفبای اورخون این کتیبه ها در سال ۱۳۷۵ در اراضی بین اهر و مشگین شهر و در یک متری زیر زمین پیدا شده است . این دو عکس نمونه هزاران خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط عیلامی باستان. عیلامی باستان خطی هجایی بود که از نیاعیلامی بدست آمده‌بود و در سال‌های میان ۲۲۵۰ تا ۲۲۲۰ پیش از میلاد به کار می‌رفت، هرچند که تاریخ اختراعش به پیش از آن باز می‌گردد. خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دبیرهٔ میخی ایلامی هخامنشی ، دبیره‌ای میخی است که از ۲۵۲۰ پ.م. تا ۳۳۱ میلادی به کار می‌رفته‌است. خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد ویژگی روشن خط پهلوی املای تاریخی و شبه‌تاریخی آن است؛ بدین‌گونه که صورت نوشته‌شده تنها ادامه سنت نگارشی باستانی است (یعنی حالتی از زبان فارسی بین فارسی میانه و فارسی باستان را بازمی‌تاباند)، اما گونه ملفوظ آن به دوره … خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما تصویر نمونهخط و نگارش در مصر باستان. تاکنون هیچ گونه سند قاطعی به دست نیامده است که بتوان خط مصریان را پیش از عصر هیروگلیف تشخیص داد. آنچه مسلم است در اعصار اولیه مصریان نیز همانند مردم کرت و نیز در کلیۀ تمدن های اولیه … پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش این خط به فارسی میانه هم شهرت دارد، زیرا که مابین فارسی باستان و خط فارسی دری که پس از انقراض ساسانیان رایج گردید، قرار دارد. در عهد ساسانی، خط رایج همان خط پهلوی بوده است، با این تفاوت که چون خط پهلوی از خط آرامی اقتباس … آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما انواع خطوطی که در ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت عبارتند از: خط میخی، خط سومری، خط اَکَدی، خط ایلامی، خط آرامی، خط پهلوی، خط اوستایی، خط مانوی، خط سُغدی، خط برهمایی. مهم ترین آنها به اختصار معرفی می گردند. خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی هخامنشی که دارای ۵۰ نشانه‌است، جدیدترین گونهٔ خطِ میخی است که در سدهٔ ششم پیش از میلاد مسیح ساخته شده‌است. این خط برای نوشتن کتیبه‌های هخامنشی به کار رفته‌است. خطِ میخیِ هَخامنشی، خطی نیمه الفبایی، نیمه هجایی … هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط هیروگلیف … آن هم با بهم‌ریختگی خط کاهنی، نوعی خط تندنویسی ایجاد گردید به نام خط عامیانه. نمونه یک نویسهٔ هیروگلیف . این نشانه به معنای «من» یا «آنِ من» به کار می‌رود. جستارهای وابسته. ژان فرانسوا شامپولیون; خط; خط فار زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه جلسه سوم این ویدئو به کارگاه زبان فارسی باستان و خط میخی اختصاص دارد. این کارگاه در چهار جلسه و در خرداد و تیر سال ۱۳۹۵ برگزار شد. ویدئوی پیش رو، جلسه سوم به تاریخ ۲۷ خردادماه است. جلسه اول را می‌توانید اینجا و جلسه دوم را … کلید الفبای خطوط باستانی یک نمونه سنگ نبشته خط اورخون که در آسیای میانه پیدا شده . کتیبه های ترکی ۳۰۰۰ ساله اهر ایران با الفبای اورخون این کتیبه ها در سال ۱۳۷۵ در اراضی بین اهر و مشگین شهر و در یک متری زیر زمین پیدا شده است . این دو عکس نمونه هزاران (نمونه خط ايلامى باستان)

نمونه خط ايلامى باستان…

(نمونه خط ايلامى باستان)

-[نمونه خط ايلامى باستان]-
خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه کلید الفبای خطوط باستانی خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه کلید الفبای خطوط باستانی خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه کلید الفبای خطوط باستانی خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه کلید الفبای خطوط باستانی خط عیلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط میخی ایلامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط پهلوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خط و نگارش در مصر باستان – تاریخ ما پیشینه‌ی خط در ایران باستان | خط پارسی | خط خوش آشنایی با تاریخچه خط و خطوط باستان | لینک نما خط میخی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد هیروگلیف مصری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد زبان فارسی باستان و خط میخی – چهارراه چهارراه کلید الفبای خطوط باستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *